Over Ons

Als gemeente “De Bron van het levende Woord” vinden wij het van groot belang dat er een visie is.

Indien gelovigen zich met de gemeentevisie kunnen verenigen zullen zij ook met blijdschap actief deelnemen aan de gemeente van Jezus Christus.

“Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk…” Spr. 29:18a

Het is heel belangrijk om als plaatselijke gemeente de opdracht die God heeft gegeven bestendig voor ogen te houden. Daarnaast is de grote opdracht zoals we die lezen in Mattheüs 28:19-20 voor het wereldwijde lichaam van Christus, ook bedoeld voor de plaatselijke gemeente. Dit vraagt van het leiderschap/gemeente een constante afstemming en fijngevoeligheid voor de Here.

Het is echter belangrijk te weten dat Jezus zelf het Hoofd is van de gemeente en, zittend aan de rechterhand van de Vader, bidt en pleit Hij voor Zijn gemeente.

De profetische belofte uit Amos 3:7 zegt hierover:
“Voorzeker, de Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad (wil, gedachten of plannen) aan zijn knechten, de profeten.”

Uit de geschiedenis leren we dat God een last legt op het hart van leiders. Deze liefdelijke last kan gelden voor een volk, een stad, een land of een streek. Onze eerste opdracht is om met liefde de mensen in Almere te vertellen dat Jezus van hun houd,ongeacht hun afkomst.

Vanuit deze liefde en bewogenheid ontstaat een visie, een plan, een passie die brandt in het hart van ons als gemeente.

Wat betekent dit voor ons?

Vanaf de oprichting in februari 2009 heeft God aan de gemeente “De Bron van het Leven Woord” een sleuteltekst gegeven, namelijk Lucas 4:18-19.

18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden,

19 om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Deze sleuteltekst vertolkt iets van Gods opdracht voor onze gemeente. Om zorgvuldig hiermee om te gaan zal in alle activiteiten het volgende terugkomen:

 • Verkondigen van de blijde boodschap
 • Verbinden (troosten) van gebrokenen van hart
 • Uitroepen van vrijlating voor gevangenen
 • Bevrijden van gebondenen

Vervolgens dienen wij gehoor te geven aan de Grote Opdracht uit Mattheüs 28:19-20:

 • Discipelen maken
 • Dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
 • Onderwijs geven over de normen en waarden van God in deze tijd.

Hoe willen wij gehoor geven aan het zendingsbevel/evangeliseren?

A. Wij willen gehoor geven aan het zendingsbevel door uit te gaan en diegene te bereiken,die Jezus Christus nog niet kennen als hun Verlosser.

B. Wij hebben een opdracht om geestelijke zonen en dochters te verwekken, en wij streven ernaar het Lichaam van Christus op te leiden tot geestelijke volwassenheid, zodat de Here Jezus Christus als hoofd Zijn lichaam kan gebruiken om Zijn doelen te verwezenlijken. Verder streven wij ernaar hen die van God een roeping hebben, op te leiden, vrij te zetten en te begeleiden in de opdracht die ze van God hebben gekregen.

C. Wij willen mensen in relatie brengen met God de Vader door hen  voor te gaan en te leiden in aanbiddende levensstijl.

Hoe te bereiken?

Ad. A
Om te komen tot een punt van volkomen herstel van verbrokenen van hart en lichamelijke genezing, moeten wij open staan voor de werking van de Geest van God. Hij bevestigt ons geloof met wonderen, tekenen en krachten.

Ad. B
Wij willen geestelijke zonen en dochters voortbrengen door kennisoverdracht van het Woord van God en persoonlijke begeleiding. Om deze doelen te bereiken bieden wij verschillende opleidingsmogelijkheden aan, o.a. “De Bron”, de Bijbelschool.

Ad. C
Om tot een levensstijl van aanbidding te komen willen wij profetische aanbidding en voorbede onderwijzen en uitoefenen, discipelen toerusten tot (geestelijke) volwassenheid d.m.v. het onderwijzen van Gods Woord.

 • Discipelen onderwijzen hoe zij God kunnen aanbidden d.m.v. dans, vlaggen en banieren.
 • Zendelingen toerusten en hen uitzenden in de wereld waar God ons toe leidt.
 • Gemeenten oprichten in en buiten Nederland, waar God ons naar toe leidt.
 • Het bouwen van wees- en opvanghuizen t.b.v. zwerfkinderen en jongeren die alcohol- en drugsverslaafd zijn.
 • Slachtoffers van huiselijk geweld opvangen en begeleiden.

Alle eer aan onze Almachtige God.

Apostel Ivan & pastora Joyce van Geene

&

Het leidersschaps-team