Doneren

 

Wilt u graag een donatie doen aan De Bron van het Levende Woord? Dan kunt u uw bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer. Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Uw donatie zal worden gebruikt om onze kerkgemeenschap te ondersteunen en om ons werk in de gemeenschap voort te zetten.

Bankrekeningnummer

Wilt u graag een bijdrage doen aan De Bron van het Levende Woord? Dan kunt u uw donatie overmaken naar:
Rabobank bankrekeningnummer NL91RABO 010 4012 196
t.n.v. De Bron van het Levende Woord, Almere.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en zal worden gebruikt om onze kerkgemeenschap te ondersteunen.

Kamer van Koophandel en ANBI-status

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn in het bezit van een geldige “Algemeen Nut Beogende Instelling”-status (ANBI). Dit houdt in dat wij door de Belastingdienst erkend zijn als een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierdoor zijn uw giften aan De Bron van het Levende Woord aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat u een deel van uw gift terug kunt krijgen van de Belastingdienst.

Bekijk hier het ingevulde Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen

Ga via hier naar de ANBI informatiepagina

Wat wij geloven

 

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God en door de Heilige Geest geinspireerd. De Bijbel is de enige bron en norm van ons geloof en de uiteindelijke autoriteit in ons leven (2 Tim. 3:16-17; 1 Thess. 2:13; 2 Petr. 1:21).

God is de schepper van hemel en aarde (Gen. 1:1). Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn (Col. 1:16). De Bijbel leert: De HERE is onze God, de HERE is een (Deut. 6:4). God de Vader, God de Zoon, Jezus, en God de Heilige Geest.

Wij geloven in het fundament van ons geloof zoals uiteengezet is in Hebreeën 6: 1-2.

Wij geloven dat er slechts één God is, de eeuwige Zelfbestaande “Ik Ben”, de Schepper van het heelal, die Zich geopenbaard heeft in Vader, Zoon en Heilige Geest (Deut. 6:4; Ex. 3: 14; Jes. 43:10-11; Matt. 28: 19; Luc. 2:22; Joh. 14:8-9; Hand. 5:3-4; 2 Cor. 13:14 en 1 Joh. 5:7).

Wij geloven in God, de Vader, de Schepper en Instandhouder van het heelal.
Hij is Geest, eeuwig en onveranderlijk in Zijn persoon, heilig en rechtvaardig in Zijn karakter.
Hij wordt de Vader van allen die de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser aannemen en wedergeboorte ontvangen (Joh. 4:24; Joh. 1:12; Joh. 3:5-7).

Wij Geloven in vergeving en reiniging van zonden door het kostbare bloed van Jezus Christus.

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God, de Redder van de mensheid, ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, volkomen God en volkomen mens is (Luc. 1:26-35; Joh. 1:14-18; Jes. 7:14; 9:6);
dat Christus voor onze zonden is gestorven en begraven en ten derde dage is opgestaan en persoonlijk verschenen is aan Zijn discipelen (1 Cor. 15:1-4; Rom. 4:25).

Wij geloven in Zijn wederkomst op aarde in glorie en kracht (Joh. 1:1-5, 14; Col. 2:6-10; Matt. 1:23; Matt. 10:6; Matt. 3:16; Rom. 5:10-12; Ef. 1:7; Luc. 24:1-7; 1 Cor. 15:1-8; Hebr. 7:25; 1 Cor. 15:51-58; 2 Petr. 3:7-15).

Wij geloven in de Godheid van de Heilige Geest, die uitgestort werd op de Pinksterdag. De Heilige Geest woont in iedere wedergeboren Christen.

Wij geloven tevens in de doop in Geest en Vuur als een tweede onderscheiden ervaring na de wedergeboorte, die elke gelovige nodig heeft om uit te gaan en getuige te zijn in de hele wereld.
Wij geloven in de 9-voudige vrucht en gaven van de Heilige Geest als een onmisbare toerusting voor elke Christen (Hand. 1: 8; Hand. 2:38-39; 1 Cor. 12:4-11, Gal. 5:22).

Wij geloven in de doop door onderdompeling na bekering van zonde en als symbool van het ontvangen van nieuw leven door Jezus Christus (Matt. 28:19; Rom. 6:3-6).

Wij geloven in het herstel van de 5-voudige bediening zoals uiteengezet in Ef. 4:11,12. Deze bedieningen zijn bedoeld om het Lichaam van Christus toe te rusten tot dienstbetoon. De apostelen en profeten zijn de fundamentleggers van de gemeente (Ef. 2:20; 2 Cor. 12:12).

Wij geloven in de werken van de gaven van de Geest zoals genoemd in 1 Cor. 12-14 en zoals de Eerste gemeente.

Dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente, en de Gemeente het Lichaam van Christus is, om de dezelfde werken te doen, die Jezus Christus op aarde deed (Marc. 16:15-20). De Heilige Geest moet alle vrijheid hebben in de Gemeente en moet te allen tijde tot de Gemeente kunnen spreken (Openb. 2:7). Het Woord en de Heilige Geest zullen altijd overeenstemmen.

Wij geloven in de tafel des Heren waar het brood wordt gebroken (symbool v/h lichaam van Christus) en de beker, waar wijn uit wordt gedronken (symbool v/h nieuwe verbond in het bloed van Christus).

Dit is Het Heilig Avondmaal (Matt. 26:26-28).

Wij geloven dat het de verantwoordelijkheid is van elke gelovige om financieel bij te dragen aan de bouw van het Koninkrijk van God door middel van tienden en offerandes (Hebr. 7:1-10; Mal. 3:8-12).

Amen.